تولید ۲۰ درصد گوشت قرمز توسط عشایر کشور

دهقان نیوز / هم اکنون عشایر با داشتن حدود ۲۳ میلیون واحد دامی ۲۰ تا ۲۵ درصد گوشت قرمز تولیدی کشور را تولید می کنند که این رقم بیانگر نقش و جمعیت عشایری در اقتصاد جامعه است.

حمایت از سرمایه گذاری خارجی در بخش کشاورزی

دهقان نیوز / وی با تاکید برضرورت گذر کشاورزی سنتی به کشاورزی صنعتی، علمی و فناورانه با ارزش افزوده مضاعف گفت: تنها راه حل این گذر نیز بهره گیری از دانش و فناوری روز دنیا است که منجر به افزایش چند برابری تولید شود.