به کارگزاران بیمه محصولات کشاورزی بی مهری می شود / نظام مهندسی کشاورزی از حقوق کارگزاران بیمه دفاع کند

دهقان نیوز / در حالی که هنوز وضعیت استخدامی کارگزاران بیمه محصولات کشاورزی مشخص نیست و در راهروهای مجلس در انتظار تصویب است متاسفانه صندوق بیمه اقدام به کاهش سطح بیمه مزارع کرده است.