نحوه مدیریت دکتر نیکبخت در تضاد آشکار با اهداف نظام و رهبری در گام دوم انقلاب در بخش کشاورزی است / ضعف آشکار وزیر جهاد کشاورزی در اجرای الگوی کشت، دهها هزار کشاورز را ورشکسته کرد / مجمع ملی کشاورزان یک طرح مدون برای اجرای الگوی کشت دارد