حدود ۲۵ نفر تاکنون کاندید ریاست جمهوری شده اند یکنفرشان کشاورزان را آدم حساب نکرده که یک کلمه درباره این طبقه صحبت کند / کاندیداها تاکنون از همه اقشار و گروهها  گفته اند به جز کشاورزی / انتخابات آینده ریاست جمهوری آخرین فرصت برای زنده ماندن کشاورزی است / اگر همه اقشار و طبقات دیگر هم متحد شوند، کشاورزان باید امسال تعیین کننده انتخابات ریاست جمهوری باشند
دولت بجای انحلال تعاون روستایی باید آن را تقویت کند / با ساماندهی کشاورزان در قالب تعاونی می توان الگوی کشت را اجرا کرد / با کشاورزی سنتی نمی‌توان به اتفاقات بزرگی در کشاورزی رسید