آقای پیشه ور صراحتا اعلام کند با کوتاه آمدن از گندم ۱۹۵۰۰ تومانی به ۱۷۵۰۰ تومانی رای مثبت داده است یا خیر؟ / رئیس اتاق اصناف کشاورزی کشور و سایر نمایندگان کشاورزان در شورای قیمت گذاری محصولات کشاورزی، شفاف اعلام کنند رای موافق دادند یا مخالف / برخی آقایان از مخالفت شدید خود با تصویب قیمت ۱۷۵۰۰ تومانی سخن گفته اند ولی واقعیت چیز دیگری است
نحوه مدیریت دکتر نیکبخت در تضاد آشکار با اهداف نظام و رهبری در گام دوم انقلاب در بخش کشاورزی است / ضعف آشکار وزیر جهاد کشاورزی در اجرای الگوی کشت، دهها هزار کشاورز را ورشکسته کرد / مجمع ملی کشاورزان یک طرح مدون برای اجرای الگوی کشت دارد