داغ شدن دیپلماسیِ نامه ای در بالاترین رکن خانه کشاورز / اسدی پاسخ داد: من میگویم دولت کشاورزان را بیچاره کرده / چرا دبیرکل از کشاورزان حمایت نمیکند / آقای دکتر بیابانی مگر حزب رستاخیز است که همه باید در مشی شاه حرکت کنند؟