راز سود ۲۰ میلیاردی کشاورز یاسوجی

کشت لوبیا در تابستان گذشته بستر خوبی برای اشتغال موقت جوانان، زنان و دختران روستای مختار شده بود، زمین‌هایی که در گذشته یک دیم‌زار خشک بود.