پرداخت تسهیلات گلخانه ای

به متقاضیان ایجاد فضاهای گلخانه ای در کشور از محل صندوق توسعه ملی و منابع داخلی بانک کشاورزی تسهیلات پرداخت می شود.