صدای شما: قیمت گندم پایین است

یکی از مخاطبین دهقان نیوز با ارسال مطلبی به تحریریه سایت از اعلام نرخ قیمت تضمینی گندم از قرار هر کیلو ۱۳۰۰ تومان انتقاد کرد.