۱۵ مهر؛ روزی برای روستا

سال‌هاست که خشکسالی، بیکاری و نبود آب به عواملی برای مهاجرت روستائیان از روستاها تبدیل شده است.