جشنی برای گندم / امید دوباره جوانه زد

هنوز هم امید هست، امیدی که حالا کشاورز برایمان از زمین های گندمش چیده و در تبق گذاشته، سازش را با ساز دهل کوک کرده و پا به پای مسئولان تلاش می کند تا نقشی را در این آبادانی ایفا کند.