دکتر ساداتی نژاد قربانی اعتماد به کدام یک از روسای سازمان های استان خود شده است / چه کسانی باعث تشکیک مقام معظم رهبری به آمارهای وزارت جهاد کشاورزی شدند / آیا اقدام مدیرانی که آمارهای غذایی کشور را که رهبری با توجه به آنها سیاست خارجی را تنظیم می کند دستکاری می کنند در چنین شرایطی مصداق اقدام علیه امنیت ملی کشور نیست؟؟