۲۵۰ روستا بازار راه‌اندازی می شود

۲۵۰ روستا بازار راه‌اندازی می شود

معاون فنی و بازرگانی سازمان تعاون روستایی از راه اندازی ۱۴۵ روستا بازار در کشور خبر داد و افزود: این تعداد تا پایان سال جاری به ۲۵۰ روستا بازار افزایش خواهد یافت.