با کشاورزی معیشتی، بهره‌وری افزایش نمی‌یابد / اکثر دانشگاه‌ها ارتباط مؤثری با کشاورزی ندارند / بسیاری از امور باید به بخش خصوصی واگذار شود / دانشجویان کشاورزی، مأیوس درس می‌خوانند / بعضی مسئولان، کشاورزی را فعالیتی علمی نمی‌دانند