به اقتدار کشاورزی نیاز داریم / با ظرفیت تشکل ها، دست واسطه را حذف می کنیم / در دفتر خود نمی نشینم ؛ به سراغ کشاورزان می روم / روحیه جهادی باید به جهاد کشاورزی برگردد / کشاورزی باید تجاری شود / جوانان را به کشاورزی تشویق خواهیم کرد
چرا مرغ گران شد؟

چرا مرغ گران شد؟

کاهش جوجه ریزی در سال گذشته تاثیر خود را امروز در بازار مرغ گذاشته است.