با واگذاری سازمان تعاون روستایی بشدت مخالفیم / تعاون یکی از پایه‌های نظام اقتصادی کشور است / دولت بجای واگذاری تعاون روستایی باید از آن حمایت کند / انتقال وظایف تعاون روستایی تنها بر اساس قانون مجلس ممکن است