علت گرانی میوه چیست؟

علت گرانی میوه چیست؟

گرانی نهاده های کشاورزی و افزایش هزینه های تولید باعث ایجاد نوساناتی در بازار میوه شده است.