پیام تبریک قائم مقام مجمع ملی کشاورزان کشور به مهندس علیمحمدی / سازمان نظام مهندسی کشاورزی را از وضعیت رقت باری که روسای قبلی ایجاد کردند خارج کنید / اقدام وزیر در معرفی جنابعالی و گذشتن از گزینه های همشهری و نزدیک به خودش ارزشمند بود