عناب را دریاب

میوه عناب در حوزه‌های بالینی، پزشکی، دامپزشکی، داروسازی و صنایع آرایشی یکی از مقوله‌های مهم است.