اعلام قیمت خرید تضمینی ذرت

مطابق دستور العمل خرید تضمینی ذرت دانه ای سال ۱۳۹۵ قیمت هر کیلوگرم ذرت دانه ای با رطوبت ۱۴ درصد ۱۰ هزار و ۳۶۰ ریال تعیین شد.

پلمپ فروشگاههای غیرمجاز سموم کشاورزی

دهقان نیوز / تولید محصول سالم، ساماندهی مصرف سموم در کنترل آفات و بیماری های محصولات کشاورزی و جلوگیری از عرضه سموم تقلبی، قاچاق و خارج از فهرست سموم مجاز کشور از اهداف جهاد کشاورزی است.