اخبار

حتی یک ریال به مراکز خدمات کشاورزی تخصیص داده نشد / باید فناوری در بخش کشاورزی عمومی سازی شود / بدنبال افزایش دانش در بخش کشاورزی هستیم
گلایه رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی از عدم تخصیص اعتبار برای بخش خدمات کشاورزی:

حتی یک ریال به مراکز خدمات کشاورزی تخصیص داده نشد / باید فناوری در بخش کشاورزی عمومی سازی شود / بدنبال افزایش دانش در بخش کشاورزی هستیم

ریالی اعتبار به مراکز خدمات کشاورزی روستایی تخصیص داده نشده است.