آقای شافعی خیالتان راحت، اتاق اصناف کشاورزی به امپراطوری شما لطمه ای نمی زند / در مظلومیت کشاورزان ایران خون باید گریست / سرنوشت میلیونها کشاورز ایرانی در دستان اتاق بازرگانی

آقای شافعی خیالتان راحت، اتاق اصناف کشاورزی به امپراطوری شما لطمه ای نمی زند / در مظلومیت کشاورزان ایران خون باید گریست / سرنوشت میلیونها کشاورز ایرانی در دستان اتاق بازرگانی

اخباری به دهقان نیوز رسیده مبنی بر اینکه اتاق بازرگانی و رییس محترم آن آقای شافعی از اسم اتاق اصناف کشاورزی به وحشت افتاده است.

اجرای گسترده کشاورزی قراردادی را پیگیری می کنیم / کشاورزی قراردادی بسیاری از مشکلات بخش کشاورزی را حل می کند / کشاورز کارت، کمک رسان کشاورزان است
معاون توسعه تعاونی‌ها و تشکل‌ها سازمان تعاون روستایی ایران:

اجرای گسترده کشاورزی قراردادی را پیگیری می کنیم / کشاورزی قراردادی بسیاری از مشکلات بخش کشاورزی را حل می کند / کشاورز کارت، کمک رسان کشاورزان است

از طریق اتحادیه پیگیر اجرا شدن طرح کشاورزی قراردادی به صورت گسترده هستیم.

اخبار

آقای شافعی خیالتان راحت، اتاق اصناف کشاورزی به امپراطوری شما لطمه ای نمی زند / در مظلومیت کشاورزان ایران خون باید گریست / سرنوشت میلیونها کشاورز ایرانی در دستان اتاق بازرگانی

آقای شافعی خیالتان راحت، اتاق اصناف کشاورزی به امپراطوری شما لطمه ای نمی زند / در مظلومیت کشاورزان ایران خون باید گریست / سرنوشت میلیونها کشاورز ایرانی در دستان اتاق بازرگانی

اخباری به دهقان نیوز رسیده مبنی بر اینکه اتاق بازرگانی و رییس محترم آن آقای شافعی از اسم اتاق اصناف کشاورزی به وحشت افتاده است.

اجرای گسترده کشاورزی قراردادی را پیگیری می کنیم / کشاورزی قراردادی بسیاری از مشکلات بخش کشاورزی را حل می کند / کشاورز کارت، کمک رسان کشاورزان است
معاون توسعه تعاونی‌ها و تشکل‌ها سازمان تعاون روستایی ایران:

اجرای گسترده کشاورزی قراردادی را پیگیری می کنیم / کشاورزی قراردادی بسیاری از مشکلات بخش کشاورزی را حل می کند / کشاورز کارت، کمک رسان کشاورزان است

از طریق اتحادیه پیگیر اجرا شدن طرح کشاورزی قراردادی به صورت گسترده هستیم.

هنرستان های کشاورزی باید احیا شوند / وزارت جهاد کشاورزی به تنهایی نمی تواند الگوی کشت را اجرا کند / برای کمک به کشاورزان، کشاورز کارت را راه‌اندازی کردیم / کشاورزان نگران کود اوره نباشند