قیمت گندم باید بازنگری شود / گندمکاران نیازمند حمایت عملی دولت هستند / گندم باید حداقل ۲۰ هزار تومان باشد / دولت در کنار گندمکاران کشور باشد / برای رشد تولید در کشاورزی باید از کشاورزان حمایت شود

اخبار

قیمت گندم باید بازنگری شود / گندمکاران نیازمند حمایت عملی دولت هستند / گندم باید حداقل ۲۰ هزار تومان باشد / دولت در کنار گندمکاران کشور باشد / برای رشد تولید در کشاورزی باید از کشاورزان حمایت شود